Çocuk Meclisi
Meclisler
Çocuk Meclisi

 

KARESİ KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TASLAĞI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç, Dayanak ve Tanımlar

 

Kapsam

Madde 1- Bu çalışma yönergesi Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin oluşumunu yönetim ilkelerini, organlarını görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Amaç

Madde 2- Çocuk meclisi, Karesi kent konseyi ilkeleri doğrultusunda, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ve demokrasi kültürü içerisinde, çocukların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar yaratılması konusunda eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak için gönüllülük temelinde, Karesi kent konseyi yapısı altında çalışmaların gerçekleştirilmesini amaçlar. Çocuk Meclisi aynı zamanda çocuk hak ve sorumluluklarını öğretmeye ve farkında lığa yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3-

a) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye kanunu (76.Madde)

b) 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı( 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.)Kent Konseyi Yönetmeliği

c) YG21: Yerel Gündem 21

d) Karesi Kent Konseyi Yönergesi

e) Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi

 

Tanımlar

Madde 4-

a) Belediye: Karesi Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan Karesi Belediyesi'ni

b) Kent Konseyi: Karesi Kent Konseyi'ni

c) Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu

d) Yürütme Kurulu: Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunu

e) Danışma Kurulu: Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Danışma Kurulunu

f) Çocuk Meclisi: Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ni

g) Başkan: Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı'nı

h) Başkan Yardımcısı: Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı'nı

i) Kulüpler: Çocuk Meclisi kulüplerini

j) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetişim anlayışını ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu Madde 5-

Kent Konseyi Yönetmeliği (Yönetmelik Değişikliği: 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı R.G.) hükümleri ve bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan mülga Karesi Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin (Yönerge Değişikliği: 23.03.2017 tarih ve 2017/1 nolu Karesi Kent Konseyi 4. Genel Kurul Kararı) 11.maddesi doğrultusunda 28.10.2017 tarihinde yapılan ilk çocuk meclisi genel kurul toplantısında oluşmuştur.

a) Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi; Karesi coğrafi ilçe sınırında yaşayan bütün çocukların katılabileceği demokratik bir yapıdır.

b) Karesi sınırları içindeki ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların temsilcileri

c) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren vakıf, dernek, platform ve birlik gibi demokratik sivil toplum örgütlerinin temsilcileri

d) Sosyal hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuk temsilcileri

e) YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) ve PİO (Pansiyonlu İlköğretim Okulu) öğrencilerinden temsilciler

f) Çıraklık okulları temsilcileri

g) Özel eğitim kurumları temsilcileri

h) İlçe Öğrenci Konseyi Temsilcileri

i) Çocuk Meclisi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte kent içinde yaşayan her kesimden kişinin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Bu doğrultuda, çocuk meclisi, kentte yaşayan tüm çocukların, söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı bireysel katılımına da açıktır.

 

Görevleri Madde 6-1-

Çocuk Meclisinin Görevleri Şunlardır;

a) Karesi kentinde çocukların demokratik katılımının yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku, ortak yaşam bilinci ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsemesini sağlamak.

b) Çocukların kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çevreye duyarlı, araştıran, üreten, girişimci bireyler olmalarını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde çocuk haklarını korumak ve geliştirmek.

d) Kent çocuklarını kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler (forum, toplantı, şölen vb.) düzenlemek.

e) Çocukların, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, çocuk ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak.

f) Çocuk Meclisi kararlarının katılımcı kurum ve kuruluşlar ile ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde kamuoyu oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler (kampanya, süreli-süresiz yayın vb.) yapmak.

g) Başka çocuk meclisleri ile çocuk konusunda kentin geleceğini ve gündelik hayatını ilgilendiren alanlarda işbirlikleri geliştirmek.

h) Çocukların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek.

i) Çocukların dinamizmini ve enerjisini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.

j) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlama amacıyla uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmektir.

 

İlkeleri Madde 6-2-

Karesi Çocuk Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür.

Şeffaflık

• Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz, eşit yapar.

Temsil

* Çocuk Meclisi, yerel yönetim sürecinde, başta Kent Konseyi olmak üzere karar alma mekanizmalarında kent çocukları adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır.

Gönüllülük

* Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülük esastır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içersine giremez. Kent içerisinde çocuklarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

Bireysel Kapasite Gelişimi

* Çocukların bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel ve sosyal içerikli çalışmalar, kent çocuklarının sesini duyurmasını ve her türlü politika oluşturma sürecinde çocuk boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk

* Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde çocukların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması

* Çocuk Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına çocuklara bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

Sürdürülebilirlik

* Çocuk Meclisi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel çocuk meclisleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Çocuk meclisi yeni katılımlara açıktır.

Yönetişim

* Çocuk Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda, yerel ortaklarla iş birliği içerisinde kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

Çözümde Ortaklık

* Çocuk Meclisi çalışmalarının tümü başta Karesi Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen ve iktidar mücadelesine yol açmayan iş birliği platformları oluşturur.

Aktif Katılım

* Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde çocukların karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur.

Çocuk Haklarına Duyarlılık

*Çocuk Meclisi tüm çalışmalarında ve ilgili ortamlarda çocuk haklarına duyarlı olmayı hedef edinir kentte yaşayan çocukların hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlar.

Çalışma İlkeleri Madde 7-

Çocuk Meclisi Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına ve çocuk haklarının gelişimine katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında çocuklara yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organları

Madde 8:

Çocuk Meclisi'nin organları şunlardır;

A. Çocuk Meclisi Genel Kurulu

B. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu

C. Çocuk Meclisi Danışma Kurulu

D. Çocuk Meclisi Başkanı

E. Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı

F. Çocuk Meclisi Kulüpleri

 

G. Çalışma Grupları

 

A. Çocuk Meclisi Genel Kurulu:

a. Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir. Yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b. Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapabilirler.

c. Çocuk Meclisi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapar.

d. Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

e. Genel Kurul kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile uygulanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğrudan veya meclis üye sayısının %10'nun yazılı önerisi üzerine genel kurul kararı alabilir. Gündeme madde ekleyebilir.

f. Genel Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır.

g. Çocuk Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur.

h. Çocuk Meclisi Başkanı'nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir.

i. Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı'na bildirilmesi ile uygulanır.

j. Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurulun tabii üyeleridir, oy kullanma hakları vardır.

k. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütülür ve Genel Sekreter kurula başkanlık eder.

ı. Seçimli kurulda divan, dört kişiden oluşur. 1 Genel sekreter, 1 Yürütme Kurulu üyesi ve kongrede seçilen 2 üye.

m. Seçimsiz genel kurula Çocuk Meclisi Başkanı başkanlık eder.

n. Genel Kurul, Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

 

B. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu:

a. Yürütme Kurulu 1 Başkan, 2 Başkan yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur 20 kişiyi geçmemeleri önerilir.

b. Çocuk Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu'nun başkanıdır. Başkan yoksa en büyük üye oturuma başkanlık eder. En büyük üyenin bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı Başkan'ın bütün yetkilerine haizdir.

c. Çocuk Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. En çok oyu alan başkan listesindeki kişi ise Yürütme Kurulu üyesi olur.

d. Yürütme Kurulu'nun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere, Çocuk Meclisi Başkan yardımcısı tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkanı tarafından Genel Sekreter'e iletilir.

e. Çocuk Meclisi Başkanı'nın istifası ayrılması halinde ya da tüm Yürütme Kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından yeni başkan ve yeni yürütme kurulu atanır. Atanan yeni üye bir yıl içerisinde kongreye gider.

f. Yürütme kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Çocuk Meclisi Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

g. Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetler; aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz.

h. Çocuk Meclisi Başkanı Karesi Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyesidir.

i. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda, geçici süreli veya daimi kulüpler kurabilir. Kulüpler Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, geçici süreli belirlenen kulüpler süre sonunda yürürlükten kalkar.

j. Kulüp Başkanları Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu doğal üyesidir.

C. Çocuk Meclisi Danışma Kurulu

a) Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür. Çocuk Meclisi'nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.

b) Danışma Kurulu üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

Eğitimci,

Sosyolog,

Psikolog,

Hukuk danışmanı,

Çevre mühendisi,

Ekonomist,

Basın yayın temsilcileri

c) Kaymakam, Rektör, Karesi Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Çocuk Meclisi Başkanları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

d) Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisi'nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

e) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir. Çocuk Meclisi Danışma Kurulu toplantısı Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

 

D. Çocuk Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri:

a. Karesi Kent Konseyi yürütme kuruluna karşı sorumludur.

b. Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir.

c. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun doğal üyesidir.

d. Çocuk Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. Çocuk Meclisi'ni yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kulüp temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.

e. Çocuk Meclis Yürütme Kurulu'nun; Çocuk Meclisi ile temas halinde, ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar.

f. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda, önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirilir.

g. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

h. Çalışmaların Kent Konseyi'ne düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu çalışmaların yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde bulundurulmasından ve sonuçlarından sorumludur. Gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar.

i. Seçimli Genel Kurul dışında Genel Kurula başkanlık eder.

j. Çocuk Meclisi kulüpleri Çocuk Meclisi Başkanı'na karşı sorumludur.

 

E. Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları:

a. Başkan Yardımcısı; Yürütme Kurulu'nun ve Meclis Başkanı'nın verdiği görevleri icra eder.

b. Başkan yardımcısı, başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine ve Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

c. Çocuk Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

d. Çocuk Meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını ve arşiv işlemlerini komisyonlar ile iş birliği halinde sağlar.

e. Aktif üyelerin faal olup olmadığını kontrol eder.

f. Başkanın olmadığı durumlarda Çocuk Meclisi Başkanı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir

g. Yürütme Kurulu Başkanı'nın ve en yaşlı üyesinin bulunmadığı durumlarda Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.

 

F. Çocuk Meclisi Kulüpleri

a. Çocuk Meclisi kulüpleri, Çocuk Meclisi'nin amaçlarına uygun olacak şekilde çocukların talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile oluşur.

b. Her kulüp kendi içerisinde seçimle 1 Kulüp Başkanı, 1 Kulüp Başkan yardımcısı belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu'nun bilgisi dâhilinde kulüp toplantısında yeni kişiler seçilir.

c. Kulüp temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Çocuk Meclisi'ni sürekli olarak bilgilendirir.

d. Kulüplerin temsilcileri, kulüplerin faaliyetlerini organize eder. Kulüp üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu'nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır. Meclis Başkanı'na ve Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.

e. Kulüp temsilciler, Yürütme kurulu'nun doğal üyesidir. Oy kullanma hakları vardır.

f. Kulüp Başkan Yardımcısı, Kulüp sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden 3 kez katılmayan Kulüp üyelerini tespit eder, kulüp temsilcisine bildirir.

g. Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan toplantılar yapmayan komisyonlar ve üyeleri, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile kapatılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Meclisi Üyeliği Ve Çeşitli Hükümler

Çocuk Meclisi Üyeliği Madde 9-

Üyelik Sorumluluğu

Madde 13: Tüm Çocuk Meclis üyelerinin Çocuk Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formaları seçimli Genel Kurul'dan önceki bir ay içerisinde güncellenir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan üyeler, değişiklikleri kongreden bir ay öncesine kadar bildirmezlerse kongrede oy kullanamazlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 14: Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15: Karesi Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çocuk Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Çocuk Meclisi'nde üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Karesi Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme

Madde 10- Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM Yürürlük

Madde 11- Bu yönerge hükümleri, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Karesi Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir.