Kadın Meclisi
Meclisler
Kadın Meclisi

KARESİ KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç, Dayanak, Tanımlar

Kapsam

Madde 1: Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Amaç

Madde 2: Toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarının desteklenmesi ve bireysel inisiyatiflerinin geliştirilmesi adına, geleneksel ve benzer her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek amacıyla, kadınların ve kadınlarla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcilerinin katılımıyla oluşan demokratik bir yapıdır.

Dayanak

Madde 3:

a) 5393 sayılı Belediye kanunu (76.Madde)

b) 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı( 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.)Kent Konseyi Yönetmeliği

c) YG 21: Yerel gündem 21

d) Karesi Kent Konseyi yönergesi

e) Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi yönergesi

Tanımlar

Madde 4:

a) Belediye: Karesi Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan Karesi Büyükşehir Belediyesi'ni

b) Kent Konseyi: Karesi Kent Konseyi'ni

c) Genel Kurul: Kadın Meclisi Genel Kurulu'nu

d) Yürütme Kurulu: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'nu

e) Danışma Kurulu: Kadın Meclisi Danışma Kurulu'nu

f) Kadın Meclisi: Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni

g) Meclis Başkanı: Kadın Meclisi Başkanı'nı

h) Başkan Yardımcısı: Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı'nı

i) Komisyonlar: Kadın Meclisi Komisyonları'nı

j) Yönetişim: Saydamlık, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

 

Oluşumu

Madde 5:

a) Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; Karesi coğrafi ilçe sınırında yaşayan bütün kadınların katılabileceği demokratik bir yapıdır.

b) Karesi Belediyesi'nin kadın temsilcisi,

c) Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşların kadın temsilcisi,

d) Bireysel gönüllüler,

e) Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

f) Bayan muhtarların kendi aralarında belirleyeceği 1 temsilciden oluşur.

Görevleri

Madde 6:

a) Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; çok taraflı yönetim anlayışı içinde kent yönetiminde ortaklar arasında ilişkilerin güç kazanması,

b) Demokratik katılım ve yapının güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde kadın üyelerin etkin kılınması,

c) Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına ilişkin politikalar, çözüm önerileri geliştirilmeleri, gerektiğinde mali hukuki durumlarına ilişkin dengelerin sağlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

d) Sağlık konularına ilişkin sorunların değerlendirilerek görüş ve öneriler üretmesi,

e) Kadın Meclisi üyelerinin tecrübelerinden toplumun diğer katmanlarının yararlanması amacıyla ortak çaba oluşturmak,

f) Kadınları ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

g) Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,

h) Kadınların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

i)Kadınların çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık, özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak,

j) Kadınların dayanışma ve paylaşıma yönelik "ortaklık" bilinci içinde yaşaması için ortam hazırlamak ve kadınlara birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

k) Kadınların dinamizmi ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak. Bu konuda Karesili kadınları içine alan eylem planları düzenlemek,

l) Kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde kadınların aktif rol alması, yaşadıkları toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek olarak amaçlanmıştır.

 

 

 

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) YG 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına ve kadın haklarının gelişimine katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında kadına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organları

Madde 8: Kadın Meclisi'nin organları şunlardır;

a)Kadın Meclis Genel Kurulu

b)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

c)Kadın Meclisi Danışma Kurulu

d)Kadın Meclisi Çalışma Grubu

e)Kadın Meclisi Başkanı

f) Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı

g)Kadın Meclisi Komisyonları

A. Kadın Meclisi Genel Kurulu:

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir. Yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b) Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapabilirler.

c) Kadın Meclisi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapar.

d) Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

e) Genel Kurul kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile uygulanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğrudan veya meclis üye sayısının %10'nun yazılı önerisi üzerine genel kurul kararı alabilir. Gündeme madde ekleyebilir.

f) Genel Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır.

g) Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı yürütme kurulu listesini hazırlar ve aday olur.

h) Kadın Meclisi Başkanı'nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir.

i) Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı'na bildirilmesi ile uygulanır.

j) Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tabii üyeleridir, oy kullanma hakları vardır.

k) Kadın Meclisi Genel Kurulu, Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütülür ve kongreye başkanlık eder.

l) Seçimli kongrede divan, dört kişiden oluşur: 1 Genel sekreter, 1 Yürütme kurulu üyesi ve kongrede seçilen 2 üye.

m) Seçimsiz Genel Kurul'a Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder.

n) Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurul'un kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

B. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu:

a) Yürütme Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur 30 kişiyi geçmemeleri önerilir.

b) Kadın Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu'nun başkanıdır. Başkan yoksa en yaşlı üye oturuma başkanlık eder. En yaşlı üyenin bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı başkanın bütün yetkilerine haizdir.

c) Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. En çok oyu alan başkan, listesindeki kişiler ise Yürütme Kurulu üyesi olur.

d) Yürütme Kurulu'nun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kadın Meclisi Başkan yardımcısı tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkanı tarafından Genel Sekreter'e iletilir.

e) Kadın Meclisi Başkanı'nın istifası veya ölümü halinde ya da tüm yürütme kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından yeni başkan ve yeni yürütme kurulu atanır. Atanan yeni üye bir yıl içerisinde kongreye gider.

f) Yürütme Kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Kadın Meclisi Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetler; aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz.

h) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda "geçici süreli" komisyonlar kurabilir. Komisyonlar Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer belirlenen süre sonunda komisyonlar yürürlükten kalkar.

C. Kadın Meclisi Danışma Kurulu

Madde 9:

a) Kadın Meclisi danışmanlığını yürütür. Kadın Meclisi'nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.

b) Danışma Kurulu üyeleri; Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile belirlenir. (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın yayıncı vb.)

c) Kaymakam, Rektör, Karesi Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Kadın Meclisi Başkanları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

d) Danışma Kurulu üyeleri, Kadın Meclisi'nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

e) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir. Kadın Meclisi Danışma Kurulu toplantısı, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

Madde 10: Kadın Meclisi; toplantı gündemindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

D. Kadın Meclisi Komisyonları

Madde 11:

a) Komisyonlar geçici çalışma gruplarıdır. Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde kadınların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile gerçekleşir.

b) Komisyonlar kendi içerisinde seçimle 1 komisyon başkanı 1 başkan yardımcısı belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'nun bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.

c) Komisyon başkanı; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Kadın Meclisini sürekli olarak bilgilendirir.

d) Komisyon başkanı, faaliyetlerini organize eder. Üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu'nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır. Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.

e) Komisyon Başkanı, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikler için Yürütme Kurulu toplantılarına katılır, ancak karar alma yetkisi yoktur.

f) Başkan yardımcısı, komisyonların sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden 3 kez katılmayan komisyon üyelerini tespit eder, Komisyon Bbaşkanı'na bildirir.

g) Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan komisyonlar ve üyeleri, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile kapatılır.

Kadın Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri:

a) Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'ne karşı sorumludur.

b) Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir.

c) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun doğal üyesidir.

d) Kadın Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. Kadın Meclisi'ni yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.

e) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'nun; Kadın Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda proje ve aktif üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirilir.

g) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

h) Çalışmaların Kent Konseyi'ne düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu çalışmaların yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde bulundurulmasından ve sonuçlarından sorumludur. Gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar.

i) Seçimli genel kurul dışında Genel Kurul'a başkanlık eder.

j) Kadın Meclisi Komisyonları Kadın Meclisi Başkanı'na karşı sorumludur.

Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı: Görev ve Sorumlulukları:

a) Başkan Yardımcısı; Yürütme Kurulunun ve Başkan'ın verdiği görevleri icra eder.

b) Başkan Yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine, her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

c) Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

d) Kadın Meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları ve arşiv işlemlerini çalışma grupları ile iş birliği halinde sağlar.

e) Aktif üyelerin faal olup olmadığını kontrol eder.

f) Başkanın olmadığı durumlarda Kadın Meclisi Başkanı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir

g) Yürütme Kurulu Başkanı'nın ve en yaşlı üyesinin bulunmadığı durumlarda Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadın Meclisi Üyeliği Ve Çeşitli Hükümler

Kadın Meclisi Üyeliği

Madde 12: Kadın Meclisi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Karesi Belediyesi'nin kadın temsilcisi

b) Üniversiteden kadın temsilci,

c) Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcisi,

d) Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

e) Gönüllü bireyler,

f) Kadın muhtarlar arasından seçilen en fazla 1 muhtar.

Üyelik Sorumluluğu

Madde 13: Tüm Kadın Meclis üyelerinin Kadın Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formaları seçimli Genel Kuruldan önceki bir ay içerisinde güncellenir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan üyelere değişiklikleri kongreden bir ay öncesine kadar bildirmezlerse kongrede oy kullandırılmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 14: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15:Karesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarında bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Kadın Meclisi'nde üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Karesi Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yürütme

Madde 16: Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

ALRINCI BÖLÜM Yürürlük

Madde 17: Bu yönerge hükümleri, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Karesi Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir.