Engelli Meclisi
Meclisler
Engelli Meclisi

KARESİ KENT KONSEYİ

ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç, Dayanak, Tanımlar

Kapsam

Madde 1: Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarım kapsar.

Amaç

Madde 2: Engellilerin toplumsal yaşama doğrudan katılımı, eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal yaşamın içinde daha fazla yer almasının sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılmaları ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi, engelli yaşamının kolaylaştırılmasını ve engellilerin toplumsal ve ekonomik üretiminde aktif rol almaları amacıyla engellilerin ve engellilerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin oluşturulduğu demokratik bir yapıdır.

Engelli Meclisi; engellilerin meclis çatısı içinde dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim, ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin ve diğer kentlilerin engellilerle birlikte, engelli yaşamının kolaylaştırılmasını ve engellilerin toplumsal ve ekonomik yarar üretmesinde aktif rol almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dayanak Madde 3:

a) 5393 sayılı Belediye kanunu (76.Madde)

b) 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı( 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.)Kent Konseyi Yönetmeliği

c) YG 21: Yerel Gündem 21

d) Karesi Kent Konseyi yönergesi

e) Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi yönergesi

Tanımlar

Madde 4:

a) Belediye: Karesi Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan Karesi Belediyesi'ni

b) Kent Konseyi: Karesi Kent Konseyi'ni

c) Genel Kurul: Engelli Meclisi Genel Kurulunu

d) Yürütme Kurulu: Engelli Meclisi Yürütme Kurulunu

e) Danışma Kurulu: Engelli Meclisi Danışma Kurulu'nu

f) Engelli Meclisi: Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'ni

g) Meclisi Başkanı: Engelli Meclisi Başkanı'nı

h) Meclis Başkan Yardımcısı: Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı'nı

i) Komisyonlar: Engelli Meclisi Komisyonları'nı

j) Yönetişim: Saydamlık, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Oluşumu, Görevleri, Çalışma İlkeleri

Oluşumu

Madde 5:

Engelli Meclisi:

a) Karesi Belediyesi'nin bir temsilcisi,

b) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden bir temsilci,

c) Engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

d) Bireysel gönüllüler,

e) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden temsilciler,

f) Üniversiteden bir temsilci ile oluşur.

Görevleri

Madde 6: Engelli Meclisi'nin amacı;

a) Engellilerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,

b) Engellilerin, Karesi için "sürdürülebilir kalkınma" hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c) Engellileri ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,

e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini "ortaklık" bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

g) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekanlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların "Engelli" tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesini sağlamak,

h) Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlamak, toplumun tümü için engelsiz mekanlar oluşturulmasına destek vermek,

i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlamak,

j) Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplum içinde daha fazla yer almalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalar sürdürür:

a) YG 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına ve Engelli haklarının gelişimine katkıda bulunmaktır,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında engellilere yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organları

Madde 8: Engelliler Meclisi'nin organları şunlardır;

a) Engelliler Meclisi Genel Kurulu

b) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu

c) Engelliler Meclisi Danışma Kurulu

d) Engelliler Meclisi Çalışma Grubu

e) Engelliler Meclisi Başkanı

f) Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısı

g) Engelliler Meclisi Komisyonları

A. Engelliler Meclisi Genel Kurulu:

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b) Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapabilirler.

c) Engelliler Meclisi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapar.

d) Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

e) Genel Kurul kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile uygulanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu doğrudan veya meclis üye sayısının %10'nun yazılı önerisi üzerine genel kurul kararı alabilir. Gündeme madde ekleyebilir.

f) Genel Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır.

g) Engelli Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı yürütme kurulu listesini hazırlar ve aday olur.

h) Engelliler Meclisi Başkanı'nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir.

i) Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı'na bildirilmesi ile uygulanır.

j) Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri genel kurulun tabii üyeleridir ve oy kullanma hakları vardır.

k) Engelli Meclisi Genel Kurulu, Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütülür ve Genel Sekreter, kongreye başkanlık eder.

l) Seçimli kongrede divan dört kişiden oluşur. 1 Genel sekreter, 1 Yürütme Kurulu üyesi, kongrede seçilen 2 üye.

m) Seçimsiz genel kurula Engelli Meclisi Başkanı başkanlık eder.

n) Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurul'un kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

B. Engelli Meclisi Yürütme Kurulu:

a) Yürütme Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur 30 kişiyi geçmemeleri önerilir.

b) Engelli Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu'nun başkanıdır. Başkan yoksa en yaşlı üye oturuma başkanlık eder. En yaşlı üyenin bulunmadığı toplantılarda başkan yardımcısı başkanın bütün yetkilerine haizdir.

c) Engelli Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. En çok oyu alan başkan listesindeki kişi ise Yürütme Kurulu üyesi olur.

d) Yürütme Kurulu'nun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere engelliler meclisi başkan yardımcısı tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları meclis başkanı tarafından Genel Sekreter'e iletilir.

e) Engelli Meclisi Başkanı'nın istifası veya ölümü halinde ya da tüm Yürütme Kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından yeni başkan ve yeni yürütme kurulu atanır. Atanan yeni üye bir yıl içerisinde kongreye gider.

f) Yürütme Kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Engelli Meclisi Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetler; aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz.

h) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda "geçici süreli" komisyonlar kurabilir. Komisyonlar Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, belirlenen süre sonunda komisyonlar yürürlükten kalkar.

C. Engelli Meclisi Danışma Kurulu

Madde 9:

a) Engelli Meclisi danışmanlığını yürütür. Engelli Meclisi'nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.

b) Danışma Kurulu üyeleri; Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile belirlenir (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın yayıncı, vb.)

c) Kaymakam, Rektör, Karesi Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Engelli Meclisi Başkanları Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

d) Danışma Kurulu üyeleri, Engelli Meclisi'nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

e) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir. Engelli Meclisi Danışma Kurulu toplantısı, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

Madde 10: Engelli Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

D. Engelli Meclisi Komisyonları

Madde 11:

a) Komisyonlar geçici çalışma grupları, Engelli Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, engellilerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile gerçekleşir.

b) Her komisyon, kendi içerisinde seçimle 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu'nun bilgisi dahilinde komisyondan yeni kişi seçer.

c) Komisyon Başkanı; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Engelli Meclisini sürekli olarak bilgilendirir.

d) Komisyon Başkanı, Komisyonun faaliyetlerini organize eder. Üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu'nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır. Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.

e) Komisyon Başkanı Yürütme Kurulu karan gerektiren proje ve etkinlikler için Yürütme Kurulu toplantılarına katılır, ancak karar alma yetkisi yoktur.

f) Başkan Yardımcısı, çalışma gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, komisyon başkanına bildirir.

g) Engelli Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan toplantılar yapmayan komisyonlar ve üyeleri, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Karsi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile kapatılır.

Engelli Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri:

a) Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'ne karşı sorumludur.

b) Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir.

c) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.

d) Engelli Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. Engelli Meclisi'ni yerel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.

e) Engelli Meclis Yürütme Kurulu'nun; Engelli Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirir.

g) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

h) Çalışmaların Kent Konseyi'ne düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu çalışmaların yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde bulundurulmasından ve sonuçlarından sorumludur. Gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar.

i) Seçimli genel kurul dışında da Genel Kurul'a başkanlık eder.

j) Engelli Meclisi Komisyonları, Engelli Meclisi Başkanına karşı sorumludur.

Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı: Görev ve Sorumlulukları:

a) Başkan Yardımcısı; Yürütme Kurulu'nun ve başkanın verdiği görevleri icra eder.

b) Başkan Yardımcısı, başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

c) Engelli Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

d) Engelli Meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, ve arşiv işlemlerini çalışma grupları ile iş birliği halinde sağlar.

e) Aktif üyelerin faal olup olmadığını kontrol eder.

f) Başkanın olmadığı durumlarda Engelli Meclisi Başkanı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

g) Yürütme Kurulu Başkanı'nın ve en yaşlı üyesinin bulunmadığı durumlarda Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Meclisi Üyeliği Ve Çeşitli Hükümler

Engelli Meclisi Üyeliği

Madde 12: Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Karesi Belediyesi'nin bir temsilcisi,

b) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden bir temsilci,

c) Engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

d) Bireysel gönüllüler,

e) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezliklerinden temsilciler,

f) Üniversiteden bir temsilci.

Üyelik Sorumluluğu

Madde 13: Tüm Engelli Meclis üyelerinin Engelli Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli genel kuruldan önceki bir ay içerisinde güncellenir. Adres ve iletişim bilgilerini değişiklerini bildirmeyenler adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan üyeler değişiklikleri kongreden bir ay öncesine kadar bildirmezlerse kongrede oy kullanamazlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 14: Engelli Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15: Karesi Kent Konseyi ve Engelli Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Engelli Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarında bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Engelli Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Karesi Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yürütme

Madde 16: Bu yönergeyi Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

ALTINCI BÖLÜM Yürürlük

Madde 17: Bu yönerge hükümleri, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Karesi Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir