Gençlik Meclisi
Meclisler
Gençlik Meclisi

KARESİ KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç, Dayanak, Tanımlar

Kapsam

Madde 1: Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin oluşumunu yönetim ilkelerini, organlarını görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Amaç

Madde 2: Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmaları, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almaları, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmaları, dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerinin "ortaklık" bilinci içinde geliştirilmesi ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması, gençlik alanında politikalar üretmesi amacıyla; gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.

Dayanak

Madde 3:

a) 5393 sayılı Belediye kanunu (76.Madde)

b) 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı( 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.)Kent Konseyi Yönetmeliği

c) YG21 : Yerel Gündem 21

d) Karesi Kent Konseyi yönergesi

e) Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi yönergesi

Tanımlar

Madde 4:

a) Belediye: Karesi Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan Karesi Belediyesi'ni

b) Kent Konseyi :Karesi Kent Konseyi'ni

c) Genel Kurul: Geçlik Meclisi Genel Kurulunu

d) Yürütme Kurulu: Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunu

e) Danışma Kurulu: Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Danışma Kurulunu

f) Gençlik Meclisi: Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni

g) Başkan: Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı'nı

h)Başkan Yardımcısı: Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı'nı, f) Kulüpler: Gençlik Meclisi kulüplerini,

h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetişim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu

Madde 5:

a) Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Karesi coğrafi ilçe sınırında yaşayan bütün gençlerin katılabileceği demokratik bir yapıdır.

b) Üniversitelerin öğrenci konsey temsilcileri,

c) Üniversite topluluk/kulüp temsilcileri,

d) Lise öğrenci temsilcileri,

e) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,

f) Odaların gençlik temsilcileri,

g) Bireysel gönüllüler,

h) Kamu kurumlarının gençlik temsilcileri (Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcileri, Gençlik Merkezi temsilcileri, Mesleki Eğitim Merkezi temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri)

i) Gençlik Meclisi Kulüpleri.

Görevleri Madde 6-1:

a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içersinde aktif rol almalarını sağlamak,

b) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c) Kent gençliğini, uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşların düzenleyeceği faaliyet ve aktivitelerde temsil etmek ve bu amaçlara uygun aktiviteler düzenlemek,

d) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,

e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,

f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkaracak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

g) Gençlerin kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde rol almalarını sağlamak insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini "ortaklık" bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek.

 

 

 

Madde 6-2: Karesi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür.

Şeffaflık

• Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz, eşit yapar.

Temsil

* Gençlik Meclisi, yerel yönetim sürecinde, başta Kent Konseyi olmak üzere karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır.

Gönüllülük

* Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülük esastır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içersine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

Bireysel Kapasite Gelişimi

* Gençlerde bireysel kapasite gelişimi sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliliğinin sesini yükseltecek her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunda dikkate alınmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk

* Kentleşme sorunlarının artarak farklaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması

* Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

Sürdürülebilirlik

* Gençlik Meclisi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel gençlik meclisleri ve UGP ile iletişimini kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik meclisleri yeni katılımlara açıktır.

Yönetişim

* Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda, yerel ortaklarla iş birliği içerisinde kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

Çözümde Ortaklık

* Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Karesi Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen ve iktidar mücadelesine yol açmayan iş birliği platformları oluşturur.

Aktif Katılım

* Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur.

 

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına ve gençlik haklarının gelişimine katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında gençlere yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organları

Madde 8: Gençlik Meclisi'nin organları şunlardır;

a) Gençlik Meclis Genel Kurulu

b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu

c) Gençlik Meclisi Danışma Kurulu

d) Gençlik Meclisi Başkanı

e) Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı

f) Gençlik Meclisi Kulüpleri

A. Gençlik Meclisi Genel Kurulu:

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir. Yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b) Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapabilirler.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapar.

d) Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

e) Genel Kurul kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile uygulanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğrudan veya meclis üye sayısının %10'nun yazılı önerisi üzerine genel kurul kararı alabilir. Gündeme madde ekleyebilir.

f) Genel Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır.

g) Gençlik Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur.

h) Gençlik Meclisi Başkanı'nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir.

i) Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı'na bildirilmesi ile uygulanır.

j) Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurulun tabii üyeleridir, oy kullanma hakları vardır.

k) Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütülür ve Genel Sekreter kongreye başkanlık eder.

l) Seçimli kongrede divan, dört kişiden oluşur. 1 Genel sekreter, 1 Yürütme Kurulu üyesi ve kongrede seçilen 2 üye.

m) Seçimsiz genel kurula Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder.

n) Genel Kurul, Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

B. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu:

a) Yürütme Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur 30 kişiyi geçmemeleri önerilir.

b) Gençlik Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu'nun başkanıdır. Başkan yoksa en yaşlı üye oturuma başkanlık eder. En yaşlı üyenin bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı Başkan'ın bütün yetkilerine haizdir.

c) Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. En çok oyu alan başkan listesindeki kişi ise Yürütme Kurulu üyesi olur.

d) Yürütme Kurulu'nun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere, Gençlik Meclisi Başkan yardımcısı tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkanı tarafından Genel Sekreter'e iletilir.

e) Gençlik Meclisi Başkanı'nın istifası veya ölümü halinde ya da tüm Yürütme Kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından yeni başkan ve yeni yürütme kurulu atanır. Atanan yeni üye bir yıl içerisinde kongreye gider.

f) Yürütme kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Gençlik Meclisi Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetler; aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz.

h) Gençlik Meclisi Başkanı Karesi Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesidir.

i) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda, geçici süreli veya daimi kulüpler kurabilir. Kulüpler Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, geçici süreli belirlenen kulüpler süre sonunda yürürlükten kalkar.

j) Kulüp Başkanları Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu doğal üyesidir.

 

 

C. Gençlik Meclisi Danışma Kurulu

Madde 9:

a) Gençlik Meclisi danışmanlığını yürütür. Gençlik Meclisi'nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.

b) Danışma Kurulu üyeleri; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile belirlenir. (Eğitimci, Sosyolog,

Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın yayıncı vb.)

c) Kaymakam, Rektör, Karesi Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Gençlik Meclisi Başkanları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

d) Danışma Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi'nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir. Gençlik Meclisi Danışma Kurulu toplantısı Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

Madde 10: Gençlik Meclisi; toplantı gündemindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

D. Gençlik Meclisi Kulüpleri

Madde 11:

a) Gençlik Meclisi kulüpleri, Gençlik Meclisi'nin amaçlarına uygun olacak şekilde gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile oluşur.

b) Her kulüp kendi içerisinde seçimle 1 Kulüp Başkanı, 1 Kulüp Başkan yardımcısı belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu'nun bilgisi dahilinde kulüp toplantısında yeni kişiler seçilir.

c) Kulüp temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Gençlik Meclisi'ni sürekli olarak bilgilendirir.

d) Kulüplerin temsilcileri, kulüplerin faaliyetlerini organize eder. Kulüp üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu'nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır. Meclis Başkanı'na ve Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.

e) Kulüp temsilcileri Yürütme Kurulu'nun doğal üyesidir. Oy kullanma hakları vardır.

f) Kulüp Başkan Yardımcısı, Kulüp sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden 3 kez katılmayan Kulüp üyelerini tespit eder, kulüp temsilcisine bildirir.

g) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan toplantılar yapmayan komisyonlar ve üyeleri, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile kapatılır.

 

 

Gençlik Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri:

a) Karesi Kent Konseyi Genel Sekreteri'ne karşı sorumludur.

b) Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir.

c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun doğal üyesidir.

d) Gençlik Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. Gençlik Meclisi'ni yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kulüp temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.

e) Gençlik Meclis Yürütme Kurulu'nun; Gençlik Meclisi ile temas halinde, ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda , önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirilir.

g) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

h) Çalışmaların Kent Konseyi'ne düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu çalışmaların yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde bulundurulmasından ve sonuçlarından sorumludur. Gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar.

i) Seçimli Genel Kurul dışında Genel Kurula başkanlık eder.

j) Gençlik Meclisi kulüpleri Gençlik Meclisi Başkanı'na karşı sorumludur.

Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları:

a) Başkan Yardımcısı; Yürütme Kurulu'nun ve Meclis Başkanı'nın verdiği görevleri icra eder.

b) Başkan yardımcısı, başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine ve Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

c) Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

d) Gençlik Meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını ve arşiv işlemlerini komisyonlar ile iş birliği halinde sağlar.

e) Aktif üyelerin faal olup olmadığını kontrol eder.

f) Başkanın olmadığı durumlarda Gençlik Meclisi Başkanı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir

g) Yürütme Kurulu Başkanı'nın ve en yaşlı üyesinin bulunmadığı durumlarda Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.

Gençlik Meclisi Kulüpleri şunlardır:

1. AB VE DIŞ İLİŞKİLER

2. SİYASET BİLİMİ

3. BİLİM VE TEKNOLOJİ

4. İSTİHDAM VE KARİYER

5. İNSAN HAKLARI VE HUKUK

6. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

7. EĞİTİM VE ÖĞRENCİ SORUNLARI

8. GENÇLİK VE SPOR

9. TANITIM VE SOSYAL MEDYA

10. BİLGİSAYAR VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

11. KENT SOSYOLOJİSİ

12. ARKEOLOJİ

13. FOTOĞRAFÇILIK

14. SİVİL TOPLUM

15. EKONOMİ

16. FELSEFE

17. ESKİ KARESİLİLER

18. TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARI

19. SAĞLIK

20. KİŞİSEL GELİŞİM

21. TİYATRO

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gençlik Meclisi Üyeliği Ve Çeşitli Hükümler

Gençlik Meclisi Üyeliği

Madde 12: Gençlik Meclisi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Gençlik Meclisi üyeleri (Seçimli Genel Kuruldan önce belirlenir.)

b) Üniversitelerin öğrenci konsey temsilcileri,

c) Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri,

d) Lise öğrenci temsilcileri,

e) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,

f) Odaların gençlik temsilcileri,

g) Gençlik meclisi Kulüpleri,

h) Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcileri, Gençlik Merkezi temsilcileri, Mesleki Eğitim Merkezi temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri)

Üyelik Sorumluluğu

Madde 13: Tüm Gençlik Meclis üyelerinin Gençlik Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formaları seçimli Genel Kurul'dan önceki bir ay

içerisinde güncellenir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan üyeler, değişiklikleri kongreden bir ay öncesine kadar bildirmezlerse kongrede oy kullanamazlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 14: Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15: Karesi Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Gençlik Meclisi'nde üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Karesi Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yürütme

Madde 16: Bu yönerge Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM Yürürlük

Madde 17: Bu yönerge hükümleri, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Karesi Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir.